dot dot
โรงเรียนอนุบาลเลิศวินิต

 

 

 

 

 รับสมัครนักเรียน  ตั้งแต่อายุ   2.6  ปี  ขึ้นไปค่ะ 

กิจกรรมโรงเรียน 2560

     ปรบมือรัวๆ...ให้กับการประกวดโรงเรียนสีเขียวในโครงการ " ขยะในบ้านพี่ช่วยซื้อที่ให้โรงเรียนน้อง " กับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ขอบคุณทุกๆครอบครัวนะคะ ที่ร่วมเข้าโครงการในครั้งนี้ ได้รับคำชมมากมายจากคณะกรรมการ ผู้ปกครองที่มาเยี่ยมชม เด็กๆตั้งใจนำเสนอได้น่ารักมากค่ะ ^^

More...

ผ่านไปได้ด้วยดีกับกิจกรรม let it be a shining day ที่รวบรวมผลงาน  การแสดงความสามารถของเด็กๆ เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบพัฒนาการ ในการเรียนของลูก บรรยากาศในงานมีทั้งความสนุกและความอบอุ่น  มีการโชว์ความสามารถของเด็กๆ กับ จากโครงการพิเศษ รำไทย และดนตรีสากล บนเวทีในระดับชั้น อ.1 - อ.3   การเล่านิทานของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประดิษฐ์กระเป๋าใส่ชุดว่ายน้ำจากขวดพลาสติก และแต่งหน้าคัพเค้ก  โดยครูอาร์ต ในแต่ละซุ้มจะเป็นการโชว์ 


More...

     เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่รอบด้าน  อันจะทำให้เด็กเติบโตเป็นเด็กที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม   และสติปัญญา สอบคล้องกับปรัชญาและเป้าหมายในการจัดการศึกษา  กลายเป็นเด็กที่สามารถพึ่งพาตนเองได้  สนุกสนานกับการเรียนรู้  รักที่จะเรียน กล้าทดลองทำสิ่งต่างๆ  จนค้นพบความสามารถที่แท้จริงของตนเอง  อันจะนำไปสู่ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง  ซึ่งเป็นความต้องการทางธรรมชาติ ของเด็ก  โรงเรียนเลือกใช้นวัตกรรมการสอนต่างๆ  มาผสมผสานเป็นหลักสูตรเลิศวินิต  ใช้ในการจัดประสบการณ์แก่เด็กๆ

    
More...

            จากแนวปรัชญาและนโยบายในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ที่ต้องการหล่อหลอมให้เด็ก เติบโตในวัฒนธรรม  อันดีงาม  เพื่อสร้างพฤติกรรม  ความคุ้้นชินที่ดีงามก่อเกิตเป็นทัศนคติ  และ  ค่านิยม  ในการใช้ชีวิต ที่สอดคล้องเกือกูลกับธรรมชาติ   ไม่เกิดการเบียดเบียนทั้งต่อตนเองและ  สิ่งแวดล้อมโรงเรียน จึงสร้างแนวทางการดำเนินชีวิต  ในชุมชนครอบครัวเลิศวินิตเพื่อการกินอยู่อย่างพอเพียง  และรู้เท่าทันโลก  เป็นชุมชนคนเลี้ยงลูกด้วยปัญญา  ด้งนี้.     

 
More...

 โรงเรียนอนุบาลเลิศวินิต  ได้เข้าร่วม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ในปี พ.ศ.  2554  และผ่านการประเมิน โครงการจนได้รับ  เกียรติบัตร และ    ตราพระราชทาน เป็น   " บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย " ใน ปี  2556   ซึ่ีงแสดง ถึงความสำเร็จ ในการดำเนินงานของโรงเรียน

More...

dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot


เวปเดิม อนุบาลเลิศวินิต


Copyright © 2013 All Rights Reserved.