dot dot
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

 ความเป็นมาของโครงการ

 

          จากการประเมินผลนานาของโครงการ PISA พบว่า 

ความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กไทย ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

 อีกทั้งยังขาดแคลนนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรที่จะร่วมมือขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ
 งานวิจัยยืนยันว่า เราควรสร้างทัศนคติที่ดีด้านการเรียนรู้ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) 
เพราะเป็นช่วงอายุที่มีความสามารถในการเรียนรู้และจดจำมากที่สุด
         ด้วยเหตุนี้มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   จึงริเริ่ม  โครงการ  "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย "  
 โดยความร่วมมือของ  บริษัท  นานมี  บุ๊คส์   จำกัด  และ  สถาบันส่งเสริมการสอน  วิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี  
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา  การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ  โดยได้ศึกษา  โครงการต้นแบบ  จากประเทศเยอรมันนี  
คือ   "มูลนิธิ Haus der kleinen Forscher " ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชน  ที่สามารถ ปลูกฝังนิสัย
รักวิทยาศาสตร์ ให้กับเด็ก และขยายผล ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ 
และได้นำไปใช้ในโรงเรียน อนุบาลมากกว่า  10,000  แห่ง
           โรงเรียนอนุบาลเลิศวินิต  ได้เข้าร่วม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ในปี พ.ศ.  2554  และผ่านการประเมิน โครงการจนได้รับ  เกียรติบัตร และ
ตราพระราชทาน เป็น   " บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย " ใน ปี  2556   ซึ่งแสดง ถึงความสำเร็จ ในการดำเนินงานของโรงเรียน
                 ด้วยหลักการ และวิธีการสอน แบบสืบสวน  สอบสวน  ที่เน้น ให้เด็กๆ เป็น ผู้ได้ปฎิบัติเอง  สังเกต ตั้งข้อสมมุติฐาน  
ได้สร้างความเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อย ที่ติดตัว แก่ เด็กๆ  ไม่ว่าเด็กๆ จะพบเห็นปรากฎการณ์ ใด  เขาจะพยายามคิดและหาเหตุผล  เชิงวิทยาศาสตร์มาอธิบายเสมอ

 

 

 กิจกรรมโรงเรียน 2561

กิจกรรมวันแม่
Let it be a shining day
การสอนแนวบูรณาการ
ชุมชนคนเล้ี้ยงลูกด้วยปัญญาdot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot


เวปเดิม อนุบาลเลิศวินิต


Copyright © 2013 All Rights Reserved.